הפעל עצור
  • באנריםהמצביא

תרומות

הצהרת מתנדב/ת ביד לאחים

 

הצהרות והתחייבויות:


1. בחתימתי הריני מצהיר/ה כי אין לי תיקים ו/או רישומים פליליים במשטרה.


2. ידוע לי כי אין ביני לבין יד לאחים יחסי עובד מעביד, ואני לא אוכל לטעון כי יד לאחים הינו מעביד שלי.


3. וידאתי כי ביד לאחים מתנהל רישום מתנדבים בביטוח מתנדבים.


4. הריני מתחייב/ת לפעול בהתאם להלכה ולחוק בכל פעילויותיי במסגרת ההתנדבות.


5. אני יודע/ת כי ביד לאחים מתנגדים לפעילויות לא חוקיות ולא אקבל גיבוי ו/או עזרה כל שהיא מיד לאחים אם אעבור על החוק.


6. אני יודע/ת כי עלי לקבל אישור ותדרוך מהמפעיל הממונה מטעם יד לאחים לפני כל פעילות שלי כמתנדב/ת ביד לאחים וכי עלי להעביר  דו"ח מפורט אחרי כל פעילות למפעיל הממונה מטעם יד לאחים.


7. הריני מתחייב/ת לא להעביר מידע על פעילותי כמתנדב/ת ו/או מידע שקיבלתי מיד לאחים ו/או עובדיה ו/או מתנדביה -לשום אדם ו/או אמצעי לקליטת מידע, בכל דרך אפשרית להעברת מידע, גם לאחר הפסקת התנדבותי - פרט למידע הנמסר לעובדי יד לאחים ו/או מתנדבים מוסמכי יד לאחים.


8. הריני מתחייב/ת לא לפרסם, לא לכתוב, לא להעביר ולא לדבר על פעילותי כמתנדב/ת בכל כלי התקשורת למיניהם – כולל דרכי הביטוי השונים בתקשורת האלקטרונית והדיגיטאלית, וזאת הן בתקופת ההתנדבות והן לאחר הפסקת התנדבותי. אני מתחייב/ת לא להציג עצמי מתנדב או כפעיל ביד לאחים, וזאת ללא קבלת אישור מראש ובכתב מיד לאחים.


9. ידוע לי והנני מסכים לכך שלא אהיה זכאי לקבל תמורה בגין התנדבותי. כמו כן ידוע לי כי כל הוצאה כספית הנוגעת לפעילותי כמתנדב תשולם ע"י יד לאחים רק אם קיבלה אישור מראש ובכתב ממפעיל מתנדבים מוסמך של יד לאחים.


10. למיטב ידיעתי הנני בריא ואין לי שום מגבלה רפואית לפעול בתחומי ההתנדבות המפורטים ב"אמנת המתנדב/ת ביד לאחים". במקרים  של שינוי במצבי הבריאותי, אדווח על כך לאחראי המתנדבים ביד לאחים.


11. ברור לי כי כל התנאים מסעיף 1-10 הם תנאי בל יעבור כדי להחשב ולקבל סמכות לפעול בהגדרה של "מתנדב יד לאחים".

 
12. ידוע לי כי יד לאחים מתקשר עם המתנדבים באמצעות sms ובאישור תקנון זה, אני מאשר לקבל sms מיד לאחים.

 

13. אני מתחייב/ת לשמור על סודיות בכל הקשור למידע שיגיע לידי.


14. הריני מצהיר/ה בזה כי הפרטים שמסרתי במסמך זה הם נכונים.


15. האחריות לאי מילוי כל הפרטים בצורה מדויקת וברורה תחול עלי.

 

 

 


 

הדפסשלח לחבר
דרונט בניית אתרים
עבור לתוכן העמוד
יד לאחים – לא מוותרים על אף יהודי - טל: 03-6154100